De officiële voorwaarden

De officiële voorwaarden

ALGEMEEN

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte (artikel 1 tot en met artikel 6), uit een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen het Amersfoorts Cultuurfonds en de projecthouder en uit een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen de projecthouder en de donateur.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten tussen het Amersfoorts Cultuurfonds en projecthouders alsmede tussen het Amersfoorts Cultuurfonds en donateurs en tussen projecthouders en donateurs, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen. Andere (Algemene) Voorwaarden van de projecthouder of donateur of van andere gebruikers van de SITE zijn niet van toepassing.
1.3 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
1.4 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Aanbiedingen en offertes van het Amersfoorts Cultuurfonds zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door het Amersfoorts Cultuurfonds worden herroepen vóór, en onverwijld na het tot stand komen van de overeenkomst.
2.2 De projecthouder en de donateur zijn gehouden op verzoek van het Amersfoorts Cultuurfonds de volgende informatie te verstrekken:
– projecthouder, indien een rechtspersoon:
a. kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), en
b. kopie identiteitsbewijs van een of meerdere tekeningsbevoegden, afhankelijk van de vermelding op het uittreksel (bij ‘zelfstandig tekeningsbevoegd’: 1 identiteitsbewijs, bij ‘gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)’: 2 identiteitsbewijzen).
– projecthouder, indien een natuurlijke persoon:
a. kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of verblijfsvergunning, géén rijbewijs) + kopie bankafschrift met woonadres.
2.3 Het Amersfoorts Cultuurfonds behoudt zich het recht voor een beoordelingsverklaring van een in Nederland geregistreerde registeraccountant of AA-accountant te eisen ten aanzien van de kredietwaardigheid van de projecthouder, indien het Amersfoorts Cultuurfonds dit noodzakelijk acht ter onderbouwing van de verantwoording van het Amersfoorts Cultuurfonds aan de donateur(s) die een project steunen of willen steunen.

DONATIES EN BETALINGEN

Artikel 3. Doneren

3.1 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bij het Amersfoorts Cultuurfonds geld doneren ten behoeve van een PROJECT.
3.2 Het Amersfoorts Cultuurfonds betaalt de donaties pas uit aan de projecthouders wanneer het project gerealiseerd gaat worden en de financiering via het Amersfoorts Cultuurfonds 100% is.
3.3 Wanneer een projecthouder tussen de 80% en 99% via de website het Amersfoorts Cultuurfonds heeft gefinancierd, krijgen alle donateurs een aangepast projectplan van projecthouder. Wanneer de projecthouder geen kans ziet de begroting dekkend te krijgen en het project door te laten gaan, krijgt de donateur de keuze om 90% teruggestort te krijgen op zijn/haar rekening of 100% van het bedrag aan het op dat moment meest kansrijke project te doneren. Zulks ter vaststelling van het bestuur van het ACF.
3.4 Wanneer een project minder dan 80% financiering op het Amersfoorts Cultuurfonds realiseert binnen de afgesproken periode, dan kan de donateur kiezen om a) 90% van de donatie teruggestort te krijgen op zijn/haar rekening of b) de donatie ten goede te laten komen aan het ACF.
3.5 Op de rechtsverhouding(en) tussen projecthouder en donateur zijn de artikelen 175 tot en met 188, Boek 7 BW (Burgerlijk Wetboek) betreffende ‘schenking’ van overeenkomstige toepassing.
3.6 Conform artikel 7:175 lid 2 BW geldt een door een donateur aan de projecthouder gedane donatie als door de projecthouder aangenomen, wanneer de projecthouder na van de donatie te hebben kennis genomen, deze donatie niet onverwijld heeft afgewezen.
3.7 De gestorte donaties kunnen niet worden teruggevorderd. Dit overeenkomstig artikel 46a t/m f van het Burgerlijk Wetboek 7, afdeling 9A: Overeenkomsten op afstand.

GEBRUIKSVOORWAARDEN Het Amersfoorts Cultuurfonds SITE

Artikel 4. Dienstverlening en aansprakelijkheid het Amersfoorts Cultuurfonds
4.1 Het Amersfoorts Cultuurfonds reguleert de communicatie tussen projecthouder(s) en donateur(s) niet inhoudelijk. Het Amersfoorts Cultuurfonds heeft dan ook geen of ten hoogste een zeer beperkte controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de (verschillende onderdelen van de) tussen projecthouder en donateur over en weer uit hoofde van de overeenkomst bestaande rechten en verplichtingen.
4.2 Projecthouder, donateur of andere gebruikers van de SITE zullen het Amersfoorts Cultuurfonds vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de over en weer tussen voornoemde partijen en tussen voornoemde partijen en het Amersfoorts Cultuurfonds uit hoofde van enige overeenkomst of andere rechtsverhouding bestaande rechten en verplichtingen.
4.3 In geen geval is het Amersfoorts Cultuurfonds aansprakelijk voor de manier waarop projecthouders, donateurs of anderen gebruik maken van de door het Amersfoorts Cultuurfonds geleverde diensten en/of apparatuur en aanverwante voorzieningen. Met name zullen projecthouders, donateurs of anderen het Amersfoorts Cultuurfonds vrijwaren van aanspraken door derden welke betrekking hebben op de inhoud van de bestanden, gegevens en/of materialen die het Amersfoorts Cultuurfonds op haar website beschikbaar stelt.
4.4 Het Amersfoorts Cultuurfonds is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar dienst of apparatuur, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van het Amersfoorts Cultuurfonds.
4.5 Indien het Amersfoorts Cultuurfonds als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade is uitgesloten.
4.6 Het Amersfoorts Cultuurfonds is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de dienstverlening in het kader van het Amersfoorts Cultuurfonds te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens het Amersfoorts Cultuurfonds ontstaat.
4.7 Het Amersfoorts Cultuurfonds garandeert niet dat de dienst van het Amersfoorts Cultuurfonds te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.
4.8 In aanvulling op de andere (rechts-)middelen die het Amersfoorts Cultuurfonds ten dienste staan, is het Amersfoorts Cultuurfonds gerechtigd om de activiteiten, verricht door de projecthouder of de donateur, in verband met het Amersfoorts Cultuurfonds te beperken, de account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen en/of verwijderd te houden, de bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, de gebruikers van de SITE op de hoogte stellen van de activiteiten, een waarschuwing te doen uitgaan en te weigeren om diensten aan de projecthouder of aan de donateur of aan andere gebruikers van de SITE te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de SITE:
– handelt(handelen) in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of in strijd met deze Bijzondere bepalingen;
– het Amersfoorts Cultuurfonds niet in staat is om enige gegevens die de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de SITE aan het Amersfoorts Cultuurfonds verstrekt, te verifiëren of te identificeren;
-het Amersfoorts Cultuurfonds van mening is dat de handelingen van de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de SITE schade of aansprakelijkheid aan zichzelf of aan andere gebruikers of aan het Amersfoorts Cultuurfonds kan toebrengen. het Amersfoorts Cultuurfonds zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

Artikel 5. Links en privacybeleid

5.1 Het is mogelijk dat de SITE verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevat naar websites van derden. het Amersfoorts Cultuurfonds heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site. Het Amersfoorts Cultuurfonds is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites.
5.2 Het Amersfoorts Cultuurfonds verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden zonder toestemming van de betreffende persoon.

Artikel 6. Overige bepalingen; toepasselijk recht

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

BIJZONDERE BEPALINGEN Het Amersfoorts Cultuurfonds – projecthouder

Artikel 1. Aanmelden PROJECT (met ingang van 2012)

1.1 Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen een project aanmelden bij het Amersfoorts Cultuurfonds.
1.2 De projecthouder is, indien een natuurlijke persoon, 18 jaar of ouder.
1.3 De projecthouder dient een bankrekening in Nederland te hebben.
1.4 Het Amersfoorts Cultuurfonds fungeert als eindredacteur en filter, beslist of een project op de SITE geplaatst wordt en laat zich hierbij leiden door de mate waarin een project aan de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere bepalingen voldoet.

Artikel 2. Looptijd en inhoud PROJECT

2.1 Het project heeft een maximale looptijd van 24 maanden, inclusief voorlichtingsactiviteiten, fondsenwerving en projectuitvoering, welke looptijd aanvangt op de dag dat het project op het Amersfoorts Cultuurfonds geplaatst wordt.
2.2 Wanneer het Amersfoorts Cultuurfonds van mening is dat het project in strijd is met de hier genoemde voorwaarden behoudt het Amersfoorts Cultuurfonds, al dan niet in overleg met de betrokken partner(s), zich het recht voor het project niet te plaatsen of van de website te verwijderen en verwijderd te houden. het Amersfoorts Cultuurfonds stelt de projecthouder per e-mail van haar beslissing op de hoogte met opgaaf van reden. Het besluit van het Amersfoorts Cultuurfonds is definitief.

Artikel 3. Verantwoordelijkheden projecthouder ten aanzien van het project

3.1 De projecthouder is verantwoordelijk voor de uitvoering, monitoring, evaluatie en follow-up van het project.
3.2 De projecthouder houdt de donateur(s) via de het Amersfoorts Cultuurfonds SITE op de hoogte van de voortgang van het project, in ieder geval als volgt:
a. op de hoogte houden van de vorderingen van het project: de projecthouder houdt bij de uitvoering van haar project de aan haar donerende donateur(s) maandelijks op de hoogte van de vorderingen van het project, door middel van het plaatsen van (bijvoorbeeld) tekst, foto’s en filmpjes op de PROJECTPAGINA van het Amersfoorts Cultuurfonds SITE.
b. vragen van donateur(s) beantwoorden: de projecthouder dient, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk in te gaan op vragen van donateur(s).
c. vermelden nieuwe projectontwikkelingen: de projecthouder vermeldt nieuwe projectontwikkelingen zo spoedig mogelijk op de PROJECTPAGINA van het Amersfoorts Cultuurfonds SITE.
3.3 De projecthouder plaatst (als zij een website heeft) een link of banner van het Amersfoorts Cultuurfonds op haar website.
3.4 Op verzoek van de projecthouder kan het Amersfoorts Cultuurfonds de volgende document aan de projecthouder toezenden: een uitdraai van internetbankieren.

BIJZONDERE BEPALINGEN het Amersfoorts Cultuurfonds – projecthouder

Artikel 1. Toegang en content

1.1 Onder toepassing van de Algemene Voorwaarden en Bijzondere bepalingen het Amersfoorts Cultuurfonds – projecthouder, behoudt de projecthouder in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan de projecthouder toebehoren met betrekking tot de bestanden die door de projecthouder via het Amersfoorts Cultuurfonds ter beschikking worden gesteld.
1.2 De projecthouder erkent en stemt ermee in dat door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan het Amersfoorts Cultuurfonds (waarmee in deze bepalingen onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), de projecthouder automatisch aan het Amersfoorts Cultuurfonds:
a. een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om (i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van het Amersfoorts Cultuurfonds en (ii) de bestanden, de gegevens en/of materialen te gebruiken en te verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken te verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van het Amersfoorts Cultuurfonds;
b. het recht om enige door de projecthouder ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van het Amersfoorts Cultuurfonds en van de dienst van het Amersfoorts Cultuurfonds, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat het Amersfoorts Cultuurfonds op welke wijze dan ook aansprakelijk jegens de projecthouder of jegens een derde.
1.3 De activiteiten die de projecthouder verricht in het kader van het Amersfoorts Cultuurfonds mogen niet (i) op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn, (ii) inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy, (iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordering of andere toepasselijke regelgeving, (iv) virussen bevatten, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kan beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen.
1.4 De projecthouder staat er jegens het Amersfoorts Cultuurfonds voor in dat hij/zij bevoegd is om gebruik te maken van de (diensten van) het Amersfoorts Cultuurfonds en te handelen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en met deze Bijzondere bepalingen. Daarnaast staat de projecthouder er voor in dat hij/zij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en van deze Bijzondere bepalingen zal nakomen en dat hij/zij zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van het Amersfoorts Cultuurfonds.
1.5 Hierna volgt een (niet-uitputtende) opsomming van content die de projecthouder in ieder geval niet ter beschikking mag stellen op het Amersfoorts Cultuurfonds (waarbij een en ander ter uitsluitende beoordeling is van het Amersfoorts Cultuurfonds):
– content die discriminerend is wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
– content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen en/of die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maken van anderen;
– content die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische website;
– content waarbij persoonlijke gegevens ter beschikking worden gesteld;
– content waarmee het plegen van illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd;
– content waarbij kettingsbrieven, junk-mail of spamming betrokken is;
– content waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale activiteiten;
– content waarbij commerciële activiteiten zijn gemoeid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het Amersfoorts Cultuurfonds, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of pyramidespelen;
– content waarbij een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming.

BIJZONDERE BEPALINGEN projecthouder – donateur

Artikel 1. Verantwoordelijkheden projecthouder ten aanzien donateur

1.1 Projecthouder houdt donateur op de hoogte van ontwikkelingen in het project middels de projectpagina.
1.2 Projecthouder zorgt ervoor dat, wanneer het project via het Amersfoorts Cultuurfonds succesvol is gefinancierd, de donateur de afgesproken beloning krijgt.

Geef een reactie